บริษัท นิคเพาเดอร์โค้ทติ้ง จำกัด

ได้ถือกำเนิดขึ้นด้วยการวางรากฐานสายการผลิตจากทีมงานมืออาชีพ ด้วยประสบการณ์เฉพาะด้านของบุคลากรที่สั่งสมมานานกว่า 20 ปี ผ่านการอบรมจากอเมริกาและกลุ่มประเทศในทวีปยุโรป ผสมผสานแนวความคิดที่จะสร้างมาตรฐานการพ่น-เคลือบสีฝุ่นขั้นสูงให้เกิดขึ้นในประเทศ เพื่อสร้างมาตรฐานใหม่ให้ตรงกับใจของลูกค้า เพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้าทุกๆราย ชิ้นงานจากบริษัทฯทุกชิ้น จึงได้มาตรฐานเทียบกับชิ้นงานจากกลุ่มประเทศยุโรป และอเมริกา รวมถึงการผสมผสานปรับแต่งเทคโนโลยีเฉพาะเพื่อสร้างชิ้นงานให้เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศและการใช้งาน ครอบคลุมไปถึงบริการหลังการขาย การให้คำปรึกษากับคู่ค้าเฉกเช่นพันธมิตรทางธุรกิจที่มอบความจริงใจต่อกัน

ต่างความต้องการ ตอบสนองด้วยความหลากหลาย

นอกเหนือจากการพ้น-เคลือบสีฝุ่นทุกๆประเภทที่บริษัทฯสามารถตอบสนองได้อย่างไม่จำกัดขนาดชิ้นงาน เทียบเท่ากับกลุ่มประเทศยุโรปและอเมริกาแล้วเรายังสามารถเปลี่ยนสีชิ้นงานของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว โดยใช้เวลาเพียง 15 นาที เท่านั้น ลูกค้าสามารถรับชิ้นงานกลับได้ทันที

ดูแลสิ่งแวดล้อม ตอบแทนสังคม มุ่งมั่นสู่ ISO 14000

สำหรับวันนี้ นิคพาวเดอร์โคทติ้ง ยังคงพัฒนาบุคลากร และเทคโนโลยีสมันใหม่อยู่ตลอดเวลารวมทั้งตอบแทนความดีงามคืนกลับสู่สังคมด้วยการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังป้องกันไม่ให้เกิดมลภาวะใดๆทั้งสิ้น กับพนักงานสภาพแวดล้อมและประชากรในพื้นที่ เพื่อให้ลูกค้าทุกรายของเรามั่นใจได้ว่าไม่มีส่วนในการทำลายสิ่งแวดล้อมใดๆภายใต้ความมุ่งมั่นของเรา เพื่อก้าวสู่มาตรฐาน ISO 14000

เทคโนโลยีสีฝุ่น เทคโนโลยีที่ต้องรู้จริง

ธุรกิจการพ่น-เคลือบสีฝุ่นในประเทศไทย เกิดขึ้นมานานกว่า 20 ปี แต่ผู้ประกอบการในอดีตกว่า 80% นั้นเป็นผู้ดำเนินธุรกิจที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ ในเทคโนโลยีนี้อย่างถ่องแท้ ชิ้นงานที่ได้จึงไร้คุณภาพ ไม่มีมาตรฐานและนอกจากนั้น ยังขาดการแข่งขันในการให้บริการ ส่งผลให้ลูกค้าส่วนใหญ่ ไม่กล้าตัดสินใจว่าจ้าง เพราะขาดความมั่นใจในศักยภาพการผลิต การให้บริการ และคลางแคลงใจในประสิทธิภาพ

OptiStar: ergonomic and intelligent

Display Pilot
Three standard programs (flat parts,profiles and re-coating) and 20 customized programs are available via the Display Pilot

The OptiStar control module with DVC technology guarantees you
accurate and erproducible coating results.

-Patented Digital Valve Control (DVC) technology for exact powder output
-Clear visual display for direct access to all coating parameters:
high-voltage,current limitation,powder output,air volume,
fluidizing regulation
-3 pre-set programs for the most common coating solutions
-20 individual programs,customized to your needs
-Display Pilot for easy access to the right coating program
-Hose rinsing function for quicker color change

Take advantage of the benefits of OptiFlex to power up your productivity! Save money and time!

Perfact ergonomics
Work quicker,longer and better.

Measurable powder savings
Powder savings that blow you away! Gat your valuable powder On the object with uniform coating thickness.

Precise and stable powder delivery
Take advantage from the patented DVC (Digital Valve Control) technology.

Perfect and reproducible quality
With your precious programs,coating results can be repeated at any time! Hit your top quality standards with every coating process.

OptiFlex
Reliability and flexibility for twenty-first century powder coating.

Improve productivity the comfortable way!

Save powder
The integrated 100 kv cascade delivers the highest transfer efficiency.This means more powder on the work piece,less powder in the reclaim system! The patented DVC technology ensures a precise and constant powder delivery and this results in a more uniform distribution and lay down of powder.

Quality always at its best
The clear display makes it easy to find the optimal settings in every condition.Three pre-set programs give you the best performance on flat parts,profiles and re-coating. Advanced users can creath programs customized to their own needs.
The result? Perfect coating quality,reproducible time after time!

Fatigue-free operation
The OptiSelect manual gun is perfectly balanced and weighs just 520 grams.You can work for longer,with more precision and experience less fatigue.

Perfection with any type of powder
Whether using Standard or Metallic powders,the patented gun body and cascade design ensure the optimum results at all times.

lntegrated remote control on manual gun
keep your eyes on the work piece,not on the control unit! With the remote control on the back of the OptiSelect,you select the right program. Even if the control module is out of your reach.

บุคลากร เทคโนโลยี วิทยาการ ผสมผสานสร้างมาตรฐานแห่งการจัดการระบบคุณภาพ ISO 9002

มาตรฐานการผลิตขั้นสูงของบริษัทฯเกิดขึ้นจากความร่วมมือของบุคลากรคุณภาพที่มีความเข้าใจในสายการผลิตเป็นอย่างดี ผ่านการอบรมภายในทุกๆ3เดือน เพื่อทบทวนและสร้างความรู้ใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นตลอดเวลา รวมทั้งจัดส่งบุคลากรทุกระดับไปศึกษาและดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างสมํ่าเสมอ

ในส่วนของเทคโนโลยีวิทยาการ บริษัทฯจัดสร้างห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณสมบัติสีโดยเฉพาะ เพื่อทำการตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงาน คัดเลือก และสร้างสรรค์ สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าบริษัทฯ ทุกๆรายส่วนการผลิต บริษัทฯได้ออกแบบเครื่องจักรอันทันสมัยทรงประสิทธิภาพเพื่อรองรับสายการผลิตโดยเฉพาะรวมทั้งมีพนักงานคอยตรวจสอบคุณภาพ (Q.C.) ตลอดกระบวนการผลิต พร้อมทั้งติดตั้งระบบ Automatic Gun ปืนพ่น-เคลือบสี ที่ให้ความเที่ยงตรง และความรวดเร็วสูงสุด ลูกค้าสามารถรอรับชิ้นงานกลับได้ทันที

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังพัฒนา Soft were เพื่อใช้สำหรับควบคุมการผลิตทุกจุดภายในโรงงานให้ได้มาตรฐาน โดยผ่านระบบ LAN (ระบบเคลือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในองค์กร) ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดพร้อมทั้งจัดการ สภาพแวดล้อม การจราจรภายในบริเวณปฏิบัติงานให้สะอาด เรียบร้อยเป็นระเบียบเพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการผลิตให้สูงยิ่งขึ้น

English